Autor: pft

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – dzięki donacji ks. prof. dr. hab. Jerzego Bagrowicza, pierwszego Dziekana tegoż Wydziału – przygotowała stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza.

Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosił prof. Andrzej Radzimiński. Jako fundacja Pro Futuro Theologiae mieliśmy zaszczyt współorganizować to wydarzenie, by w ten sposób wyrazić wdzięczność prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce, w tym również za bardzo owocna współpracę z PFT.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).

W piątek 26 stycznia Fundacja Pro Futuro Theologiae dzialająca przy Wydziale Teologicznym UMK zorganizowała uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, patrona studiów kościelnych. 

Z tej okazji przypomniano dorobek naukowy i dydaktyczny śp. Ks. prof. Mirosława Mroza, propagatora teologii Tomasza z Akwinu, zaprezentowano projekt „Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu”, pierwszego w Polsce tłumaczenia wszystkich pism Akwinaty, a także wręczono po raz pierwszy stypendia badawcze ufundowane przez ks. prof. Jerzego Bagrowicza, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK, które zostały przyznane w drodze ogólnopolskiego konkursu i dotyczyły zakresu katechetyki, teologii pastoralnej i dydaktyki teologii. Wśród zagadnień objętych finansowaniem znalazły się: „Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce” (B. Seryczyńska), „Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych” (S. Tykarski), „Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w” (A. Rayzacher-Majewska), „Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym” (Ł. Simiński), „Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych” (D. Iwański). 

Od kilku już lat Fundacja wręcza nagrody im. Ks. Franciszka Sawickiego za najlepsze prace magisterskie z teologii i nauk o rodzinie. W tym roku Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące trzy nagrody: Marcin Skrzypiec za pracę: Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII;  kolejną otrzymał ks. Piotr Literski, Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku oraz ks. Michał Kłosowski, Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu. 

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. Michała Zembrzuskiego (UKSW) pt. „Czy możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i działaniu substancji duchowych.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego Marcin Skrzypiec (Uniwersytet Śląski Katowice) Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Piotr Literski (Uniwersytet Śląski Katowice) Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Michał Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach ku czci św. Tomasza z Akwinu, które odbędą się 26 stycznia 2024 r. o godz. 11.30 na Wydziale Teologicznym UMK (sala IA).
W programie:
* wspomnienie dorobku naukowego śp. ks. prof. Mirosława Mroza,
* wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o
rodzinie,
* wręczenie stypendiów badawczych im. ks. prof. Jerzego Bagrowicza,
* prezentacja projektu Opera omnia – pierwszej w Polsce edycji dzieł wszystkich
Akwinaty,
* wykład okolicznościowy dr hab. Michała Zembrzuskiego, prof. UKSW – „Czy
możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i
działaniu substancji duchowych”.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące stypendia

lp imię i nazwisko  tytuł projektu kwota przyznana 
1 dr Berenika Seryczyńska Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce. Perspektywa teologiczna 8.000
2 dr Aneta Rayzacher-Majewska Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w 10.000
3 Ks. dr Sławomir Tykarski Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych. Implikacje pastoralne dla duszpasterstwa rodzin 8.000
4 Ks. dr Łukasz Simiński Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym 12.000
5 ks. dr hab. Dariusz Iwański Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych 10.000 

 

Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza konkurs na stypendia badawcze im. ks. J. Bagrowicza. Fundusz powstał w celu realizacji działań statutowych Fundacji obejmujących m.in. wspieranie i inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła, zwłaszcza związanych z misją Uniwersytetu. W jego ramach można pozyskać granty na badania z dziedziny katechetyki, pedagogiki religii, teologii pastoralnej czy innych obszarów istotnych dla rozwoju teologii praktycznej, w szczególności na badania empiryczne dotyczące życia Kościoła. 

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczpospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Na Youtube dostępny jest nowy spot promujący działania Fundacji.
Od 9 lat Pro Futuro Theologiae wspiera rozwój polskiej teologii. Czynimy to na różne sposoby. Inicjujemy badania naukowe z zakresu teologii, filozofii, historii Kościoła i pokrewnych dziedzin. Organizujemy konferencje i warsztaty, dofinansowujemy publikacje naukowe. Udzielamy pomocy finansowej młodym pracownikom naukowym na wydziałach teologicznych i wspieramy ambitne inicjatywy.

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 37 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na organizacji konferencji naukowej pt. „Wolność religijna i inne prawa człowieka: zagrożenia i trendy” w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

Pełna treść zapytania wraz z wymaganiami oraz wzór umowy dostępne są pod poniższym linkiem:

Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania tj. najpóźniej do dnia 26.02.2023 roku, do godziny 23:59