Działalność

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2022

Pobierz plik PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2021

Pobierz plik PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2020

Pobierz plik PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2019

Pobierz plik PDF

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE FUNDACJI PRO FUTURO THEOLOGIAE ZA ROK 2018

W roku 2018 Fundacja prowadziła następujące działania służące realizacji celów statutowych:

Przeprowadzenie konkursu na najlepszą pracę magisterską w zakresie teologii oraz nauk o rodzinie

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, przeprowadziła konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione prace. Oceny tej dokonywała komisja w składzie:

 • Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,
 • Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,
 • Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,
 • Ks. dr Tomasz Huzarek,

W konkursie mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2017/2018

Organizacja otwartych seminariów „Scientia et Fides”

Rok 2018 był kolejnym, w którym Fundacja organizowała otwarte seminaria z cyklu „Scientia et Fides”. Pierwsze z nich odbyły się już w roku 2015. W ubiegłym roku chętne osoby mogły wysłuchać wykładów na następujące tematy: „Czym jest racjonalność religii? Racjonalizm, fideizm i epistemologia kalwińska”, „Czy Bóg ma czas? O bezczasowości Boga.”, „Potoczny i naukowy obraz świata”, „Czy możliwe jest doświadczenie obecności Boga” oraz „Ocena moralna zachowań własnych i innych w świetle psychologii moralności”. Seminaria odbywały się w Auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II.

„III Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna Wsparcie w medycynie; Chory i rodzina”.

Podczas ubiegłorocznej edycji konferencji prelegenci zwrócili uwagę na funkcjonowanie rodzin i instytucji opiekujących się chorymi dziećmi i młodzieżą oraz osobami starszymi, a także na możliwości rozwiązania najbardziej istotnych problemów. Zaprezentowane zostały europejskie rozwiązania w zakresie wsparcia społecznego chorych i ich rodzin, możliwości rozpoznawania i zaspakajania potrzeb duchowych, nowe metody diagnostyki i terapii, a także rola organizacji pozarządowych w tych procesach.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Tożsamości narodowe w epoce nowej wędrówki ludów”

Podczas konferencji poruszono kwestie związane z przywiązaniem do ojczyzny, solidarnością, poczuciem tożsamości narodowej i wspólnoty. Omówiono również zagadnienia migracji i emigracji oraz przedstawiono elementy łączące patriotyzm z chrześcijaństwem. Referenci przedstawili szanse i zagrożenia oraz kierunki rozwoju związane z przemianami społeczno-kulturowymi państw. Podczas paneli dyskusyjnych uczestnicy mogli zadawać pytania oraz wymienić się własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami.

„Summer School on John Paul II: In search for Identity”

Fundacja Pro Futuro Theologiae, przy wsparciu samorządu województwa kujawsko-pomorskiego, zorganizowała Polsko-Chorwacką Szkołę Letnią o Janie Pawle II i jego dziedzictwie. Zajęcia zostały przeprowadzone w dniach 16-20 lipca, w budynku toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego. Wakacyjne spotkanie pod tytułem „W poszukiwaniu tożsamości i wyzwań duszpasterskich” były owocem współpracy między Wydziałami Teologicznymi uniwersytetów w Toruniu i w Zagrzebiu. Podczas papieskiej szkoły letniej głównymi prelegentami byli: ks. prof. zw. dr hab. Jan Perszon, ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz, ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK oraz ks. dr Mario Tomljanović, dr Nenad Malović i dr Saša Horvat Wśród poruszanych tematów znalazły się m. in. zagadnienia ludzkiej godności, problematyka duchowości kapłańskiej, filozoficzne idee Jana Pawła II. Osoba papieża Polaka, patrona województwa kujawsko-pomorskiego, jest ważną postacią dla chrześcijańskiej społeczności w Chorwacji. Po owocnych obradach profesorowie i studenci z Rijeki i Zagrzebia spotkali się z ks. bp. Andrzejem Suskim – emerytowanym biskupem toruńskim, a także z p. Piotrem Całbeckim – marszałkiem województwa kujawsko-pomorskiego. Chorwaccy goście mogli podziwiać zabytki architektoniczne i muzea znajdujące się w obszarze Starego Miasta. Odwiedzili także Ośrodek Chopinowski w Szafarni, Zamek Bierzgłowski i Ośrodek im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku. Kierownikiem projektu był ks. prof. dr hab. Dariusz Zagórski – Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Międzynarodowa Konferencja Teologiczna „Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji ‚Gaudete et Exsultate’ ”

Wydarzenie odbyło się 26 października w Auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym UMK. Konferencja była próbą analizy przesłania adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate” w aspekcie różnorodności dróg realizacji powołania chrześcijańskiego. Wystąpienia dotyczyły zarówno języka, jakim papież Franciszek posługuje się w dokumentach Magisterium Kościoła, ale także refleksji teologicznej: rozumienia łaski i wysiłku człowieka, moralności chrześcijańskiej, codzienności, zagrożeń duchowych oraz rozumienie roli osób świeckich w świecie.

Wykład otwarty „Tylko sprawiedliwość i miłosierdzie?” Z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tomasza z Akwinu

Temat relacji między sprawiedliwością i miłosierdziem budzi wiele pytań i kontrowersji. Przeprowadzone rozważania usiłowały odpowiedzieć na pytanie czy te dwie kategorie są wystarczające do opisania działania Boga?

Realizacja drugiej edycji projektu „Bezdomny, uzależniony, kompetentny”

W ramach zadania dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Toruń przeprowadzono następujące działania:

 1. 1Spotkania profilaktyczne w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z udziałem osób bezdomnych i uzależnionych: 30 spotkań po 2 godziny.
 2. Szkolenia dla młodych ludzi planujących pracę z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub już nim dotkniętymi. Szkolenia były kierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych z terenu Gminy Miasta Toruń oraz do studentów. Szkolenia były prowadzone przez profesjonalistów oraz przez osoby bezpośrednio dotknięte bezdomnością i uzależnieniami – występowały one w charakterze ekspertów. Miejsce szkoleń – Wydział Teologiczny UMK w Toruniu; 3 szkolenia po 10 godzin
 3. Otwarta konferencja dotycząca problemów, z którymi borykają się osoby uzależnione i bezdomne. Jako prelegenci wystąpiły w pierwszej kolejności osoby dotknięte tymi problemami, dzieląc się swoim doświadczeniem, a także uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i studenci, którzy wcześniej uczestniczyli w spotkaniach z osobami uzależnionymi i bezdomnymi. Konferencja odbyła się w budynku Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.

Współorganizacja seminariów z cyklu „Tomistyczne czwartki”

Fundacja, wraz z Pracownią Tomizmu Biblijnego Wydziału Teologicznego UMK, współorganizowała serię otwartych seminariów „Tomistyczne czwartki”. Seminaria odbywały się średnio dwa razy w miesiącu, w siedzibie Wydziału.

Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK

Fundacja poniosła finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowała tworzenie projektów graficznych materiałów promocyjnych a także prowadzenie oraz hosting stron internetowych.

Podsumowanie działalności Fundacji za rok 2015

Koniec 2015 roku skłonił nas do refleksji nie tylko nad tym, co się nam udało, ale również i nad tym, co chcielibyśmy zmienić, aby nasze działania w 2016 roku stały się jeszcze bardziej owocne.

W minionym roku, dzięki współpracy wielu ludzi, udało nam się zrealizować szereg projektów:

 1. Grant Jak działa Bóg? Opatrzność Boża w teologii analitycznej finansowany przez Uniwersytet Norte Dame w USA oraz ANALYTIC THEOLOGY CLUSTER GROUP filozofia i teologia analityczna (realizacja:14-16.01.2015).
 2. Grant Nauka i wiara – czyli wiedza i sens jako niezbędne warunki godnego życia finansowany przez Copernicus Centre; wydanie specjalnego nr Scientia et Fides współfinansowanego przez Fundację (realizacja: rok akademicki 2014/2105).
 3. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Towards a Biblical Thomism (realizacja: 20-22.04.2015).
 4. Współorganizacja Międzynarodowej Konferencji Camino Polaco (realizacja: 29-31.05.2015).
 5. Tłumaczenie przewodnika Camino Polaco – współpraca z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 6. Kampania promocyjna Camino Polaco – projekt realizowany przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego; w ramach projektu zorganizowano konkurs dla uczniów szkół średnich – 35 laureatów, po przygotowaniu autorskiego projektu promocyjnego, wyjechało do Hiszpanii, by tam – na Camino de Santiago – stać się ambasadorami polskiego odcinka Camino; jednym z efektów tego projektu, trwającym nadal i finansowanym przez Fundację, jest kurs języka hiszpańskiego oraz wykłady z kultury Hiszpanii (m.in. dla młodzieży biorącej udział w I turze Kampanii Promocyjnej Camino Polaco).
 7. Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie; Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez komisję konkursową prace.
 8. Współpraca z Samorządem Doktorantów WT w organizacji serii wykładów otwartych pod wspólnym tytułem: Cielesność po ludzku.
 9. Współorganizacja konferencji:
  a) XVI Pelplińskie Spotkania Duszpasterskie, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Rodzina wobec wyzwań współczesnej kultury (14.11.2015);
  b) Rodzina – Dar. Zadanie. Nadzieja ludzkości (19.11.2015);
  c) Kościół i świat – eklezjologia posoborowa Josepha Ratzingera/Benedykta XVI (10.12.2015).
 10. Liczne działania na rzecz promocji Wydziału Teologicznego UMK – finansowy ciężar zatrudnienia osób odpowiedzialnych za promocję, finansowanie projektów graficznych, banerów.
 11. Ubieganie się o grant Narodowego Centrum Kultury CHRZEST 966; nasz projekt: Strumienie chrztu. II Cecyliański Przegląd Muzyki Religijnej został sporządzony pod względem formalnym bardzo dobrze i uzyskał ok. 60 punktów, ale próg wynosił 70.
 12. Złożenie wniosku o rozszerzenie Statutu Fundacji o dwa punkty:
  a) wspieranie i organizacja działań na rzecz małżeństwa i rodziny w zakresie pomocy psychologicznej, pedagogicznej i psychoterapeutycznej (terapia indywidualna, grupowa, terapia uzależnień, DDA, warsztaty, szkolenia tematyczne, działania profilaktyczne, couching, wsparcie duchowe i in.);
  b) organizowanie wydarzeń pielgrzymkowych i turystycznych (wspólne marsze, przejścia szlakami pielgrzymkowymi, turystycznymi i kulturowymi, gry miejskie, biegi na orientację i in.), popularyzacja aktywnego trybu życia.
  Wniosek i całą obsługę prawną prowadzi KANCELARIA CELIŃSKA KALIŃSKI MIKOŁAJCZYK ADWOKACI I RADCOWIE PRAWNI SP. P.
 1. Prace nad stworzeniem konta Fundacji na Facebooku.
 2. Nawiązanie współpracy z doktorantami – wolontariuszami.

W tym miejscu chcieliśmy serdecznie podziękować Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób wsparli działalność Fundacji i z którymi mieliśmy przyjemność współpracować w minionym 2015 roku. Żywimy równocześnie nadzieję na dalszą, na pewno nie mniej owocną współpracę w roku 2016.