Zawiadomienie o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

z dnia 18 marca 2021 r.

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu zawiadamia, że na podstawie pkt. 13 ppkt. 1) lit. a. zapytania ofertowego z dnia 18 marca 2021 roku, na realizację usługi polegającej na przygotowaniu do druku i wydaniu monografii naukowej w j. angielskim w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023),  postanawia unieważnić postępowanie ofertowe, ze względu na niezłożenie żadnej oferty w terminie przewidzianym zapytaniem ofertowym tj. do dnia 24 marca 2021 r, do godziny 23:59.

Wykonawcy, których oferty nie były brane pod uwagę, ponieważ złożyli oferty po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym lub nie spełnili warunków udziału w postępowaniu: brak.