W piątek 26 stycznia Fundacja Pro Futuro Theologiae dzialająca przy Wydziale Teologicznym UMK zorganizowała uroczystość ku czci św. Tomasza z Akwinu, patrona studiów kościelnych. 

Z tej okazji przypomniano dorobek naukowy i dydaktyczny śp. Ks. prof. Mirosława Mroza, propagatora teologii Tomasza z Akwinu, zaprezentowano projekt „Dzieł wszystkich Tomasza z Akwinu”, pierwszego w Polsce tłumaczenia wszystkich pism Akwinaty, a także wręczono po raz pierwszy stypendia badawcze ufundowane przez ks. prof. Jerzego Bagrowicza, pierwszego dziekana Wydziału Teologicznego UMK, które zostały przyznane w drodze ogólnopolskiego konkursu i dotyczyły zakresu katechetyki, teologii pastoralnej i dydaktyki teologii. Wśród zagadnień objętych finansowaniem znalazły się: „Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce” (B. Seryczyńska), „Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych” (S. Tykarski), „Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w” (A. Rayzacher-Majewska), „Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym” (Ł. Simiński), „Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych” (D. Iwański). 

Od kilku już lat Fundacja wręcza nagrody im. Ks. Franciszka Sawickiego za najlepsze prace magisterskie z teologii i nauk o rodzinie. W tym roku Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące trzy nagrody: Marcin Skrzypiec za pracę: Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII;  kolejną otrzymał ks. Piotr Literski, Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku oraz ks. Michał Kłosowski, Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu. 

Na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu dr. hab. Michała Zembrzuskiego (UKSW) pt. „Czy możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i działaniu substancji duchowych.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego Marcin Skrzypiec (Uniwersytet Śląski Katowice) Josepha Ratzingera/Benedykta XVI teologia Kościoła. Kategorie i tezy eklezjologiczne w Opera Omnia t. VIII

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Piotr Literski (Uniwersytet Śląski Katowice) Przepowiadanie słowa Bożego w kontekście psychicznych chorób cywilizacyjnych XXI wieku

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego ks. Michał Kłosowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Istota walki duchowej chrześcijanina w świetle Super Epistolam B. Pauli ad Ephesios Lectura św. Tomasza z Akwinu

Serdecznie zapraszamy do udziału w obchodach ku czci św. Tomasza z Akwinu, które odbędą się 26 stycznia 2024 r. o godz. 11.30 na Wydziale Teologicznym UMK (sala IA).
W programie:
* wspomnienie dorobku naukowego śp. ks. prof. Mirosława Mroza,
* wręczenie nagród za najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o
rodzinie,
* wręczenie stypendiów badawczych im. ks. prof. Jerzego Bagrowicza,
* prezentacja projektu Opera omnia – pierwszej w Polsce edycji dzieł wszystkich
Akwinaty,
* wykład okolicznościowy dr hab. Michała Zembrzuskiego, prof. UKSW – „Czy
możliwa jest filozoficzna angelologia? Tomasz z Akwinu o istnieniu, naturze i
działaniu substancji duchowych”.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa zgodnie z Regulaminem Konkursu postanowiła przyznać następujące stypendia

lp imię i nazwisko  tytuł projektu kwota przyznana 
1 dr Berenika Seryczyńska Wpływ tradycji pielgrzymowania na kulturę w Polsce. Perspektywa teologiczna 8.000
2 dr Aneta Rayzacher-Majewska Katechetyczne po-stu-laty. Aktualność refleksji katechetycznej przełomu XIX i XX w 10.000
3 Ks. dr Sławomir Tykarski Kondycja relacji małżeńsko-rodzinnych w ocenie kierowców zawodowych. Implikacje pastoralne dla duszpasterstwa rodzin 8.000
4 Ks. dr Łukasz Simiński Dyskryminacja i wykluczenie nauczycieli religii w środowisku szkolnym 12.000
5 ks. dr hab. Dariusz Iwański Doświadczenie ostracyzmu przez studentów teologii na polskich uczelniach wyższych 10.000 

 

W środę, 20 grudnia o godz. 16:00 w Centrum Dialogu przy Pl. Frelichowskiego 1 w Toruniu będzie miało miejsce wręczenie księgi pamiątkowej prof. Markowi Szulakiewiczowi. Laudację wygłosi prof. Andrzej Radzimiński. Zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby przyłączyć się wdzięczności prof. Markowi Szulakiewiczowi za jego akademicką pracę w różnych środowiskach naukowych w Polsce.

Marek Szulakiewicz – Profesor, filozof kultury, absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, stypendysta Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) i Österreichischer Austauschdienst (ÖAD) w Wiedniu, Lipsku i Heidelbergu, zatrudniony na Wydziale Filozofii i Nauk Społecznych UMK. Zajmuje się filozofią kultury, antropologią, filozofią dialogu, filozofią religii oraz metafizyką. W swoich badaniach podejmuje najistotniejsze problemy współczesnej kultury i metafizyki. Dotyczą one między innymi: kondycji człowieka w kulturze współczesnej, kategorii dialogu, problemów związanych z rozumieniem, miejsca religii w świecie współczesnym, uwikłania człowieka w czasowość istnienia. Jest autorem wielu książek i licznych artykułów poświęconych filozofii współczesnej. Szczególnie należy wskazać: Filozofia w Heidelbergu (1995), Filozofia jako hermeneutyka(2006), Czas i to, co ludzkie (2011, nominowana do nagrody Feniks 2012 oraz do Nagrody im. Jana Długosza 2012), O człowieku w czasach trudnych (2012), Poszukiwania metafizyczne (2014), Filozofia na co dzień. 365 dni z filozofią (2015), Naznaczeni tymczasowością. Wprowadzenie do teorii istnienia (2017), Zrozumieć świat współczesny (2018), „Uczyń nas otwartymi”. Studia z filozofii otwartości (2021).

Zachęcamy do uczestnictwa w organizowanej przez Nikodem – Duszpasterstwo Doktorantów i Pracowników Nauki oraz Stowarzyszenie Naukowców Katolickich Mszy Świętej wotywnej ku czci św. Alberta Wielkiego, patrona naukowców, połączonej z wykładem o związkach filozofii i fizyki. Wykład ma charakter otwarty, a w sposób szczególny kierujemy go do członków środowiska akademickiego.

 

Msza zostanie odprawiona w sobotę, 25 listopada, o godzinie 17:30 w Kapitularzu Klasztoru oo. Dominikanów w Krakowie.

 

Po niej, o godzinie 18:30 w sali na 2. piętrze klasztoru (wejście przez atrium) profesor Grzegorz Karwasz z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wygłosi wykład pt. “In principio: o wzajemnym przesuwaniu się granic między fizyką, metafizyką i teologią”. Po wykładzie zapraszamy na poczęstunek i dyskusję.

Pielgrzymowanie szlakami Camino de Santiago jest nie tylko fenomenem religijnym i społecznym, ale ma także istotne znaczenie kulturotwórcze. Zmierzanie ku głębszemu spojrzeniu na ten aspekt jakubowego pielgrzymowania to myśl przewodnia XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe Drogi św. Jakuba.
Na konferencję tę zapraszamy – wraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Prawa, Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Wydziałem Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Sanktuarium św. Jakuba w Brzesku przy drodze Via Regia – 21 października 2023 r. do Regionalnego Centrum Kulturalno-Bibliotecznego w Brzesku.

Z radością informujemy, że t. 43 serii Dzieła wszystkie, Objaśnienie „Polityki”, jest już dostępny w wersji elektronicznej pod adresem https://aquinas.cc/en/pl/~Polit.

Seria obejmować będzie kompletne wydanie dzieł Tomasza z Akwinu w języku polskim. Dzięki temu polscy czytelnicy, nie tylko teolodzy i filozofowie, ale wszyscy zainteresowani kulturą, otrzymają bezpośredni dostęp zarówno do myśli Akwinaty, jak również do jego rzetelnej metody dyskursywnego dochodzenia do prawdy.

„Już choćby z racji czysto historycznych powinno się uznać Objaśnienie za dzieło o dużym znaczeniu. Stanowi ono bowiem – obok podobnego komentarza Alberta Wielkiego – jedno z pierwszych świadectw recepcji Polityki Arystotelesa po setkach lat nieobecności tego pisma w powszechnym obiegu. Powstanie komentarzy Alberta i Tomasza wyznacza więc początek ważnego etapu rozwoju filozofii polityki na Zachodzie, w którym Polityka stanie się jednym z zasadniczych punktów odniesienia, tekstem szeroko dyskutowanym i komentowanym” (Wprowadzenie do: św. Tomasz z Akwinu, Dzieła wszystkie, t. 43, Objaśnienie „Polityki”).

Internetowa edycja Objaśnienia została przygotowana we współpracy z prof. Johnem Mortensenem z Aquinas Institute w Wyoming (USA), któremu składamy serdeczne podziękowania. Dzięki temu polskie wydanie Dzieł wszystkich św. Tomasza włącza się w międzynarodowy nurt zachowania i kontynuowania spuścizny wielkiego teologa, zaś polscy czytelnicy zyskują możliwość korzystania z narzędzi dostępnych w amerykańskiej edycji jego pism.

Ogłaszamy kolejny już konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie, w ramach którego przydzielona zostanie „Nagroda im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W VI edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2022/2023. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne poniżej:

Nasza Fundacja Pro Futuro Theolofiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.