Fundacja Pro Futuro Theologiae działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ogłasza II edycję konkursu na stypendia badawcze im. ks. Jerzego Bagrowicza.

Do składania wniosków zapraszamy instytucje działające w obszarze nauki oraz osoby fizyczne posiadające przynajmniej naukowy stopień doktora uzyskany w Rzeczypospolitej Polskiej lub zagraniczny stopień będący jego odpowiednikiem.

Stypendia na działanie badawcze mogą być przyznawane w kwocie do 15 000 zł i wypłacane jednorazowo lub w ratach przez okres od 1 miesiąca do maksymalnie 12 miesięcy. W jednym konkursie kandydaci mogą zgłosić tylko jeden wniosek. Koszty kwalifikowane obejmują wszystkie koszty, które są niezbędne do realizacji projektu i osiągnięcia jego rezultatów, są powiązane z działaniami określonymi we wniosku, są identyfikowalne i weryfikowalne oraz zostały poniesione w terminach określonych w umowie stypendialnej.

Laureaci będą zobowiązani do przedłożenia Fundacji raportu końcowego podsumowującego wyniki projektu w terminie 30 dni od zakończenia realizacji projektu. Raport powinien zawierać: dane projektu (tytuł, kierownik projektu, daty realizacji), sprawozdanie finansowe (środki zaplanowane/zrealizowane; dane osoby lub instytucji, u których dostępna jest dokumentacja dotycząca realizacji projektu, w tym faktury czy umowy), informację o publikacjach powstałych w ramach projektu (artykułach naukowych, książkach, stronach internetowych), wskazanie osób zaangażowanych w realizację projektu (stopień naukowy, imię i nazwisko, afiliacja, zakres pracy w projekcie), streszczenie popularnonaukowe otrzymanych wyników badań (do 300 słów). Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie Fundacji.

Termin składania wniosków do 30.06.2024 r.

Wnioski należy przesyłać na adres: konkursy.pft@gmail.com.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz wniosku dostępne poniżej: