Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 37 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi cateringowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

Pełna treść zapytania wraz z wymaganiami oraz wzór umowy dostępne są pod poniższym linkiem:

Oferty należy składać najpóźniej do 1 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59.

Oferty należy składać w terminie 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania tj. najpóźniej do dnia 04.08.2021 roku, do godziny 23:59