Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu przy ul. Gagarina 37 ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na organizacji „Szkoły Letniej” w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

Pełna treść zapytania wraz z wymaganiami oraz wzór umowy dostępne są pod poniższym linkiem:

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF) na adres: k.iwan@laboratoriumwolnosci.pl,
Termin składania ofert: 10 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania tj. najpóźniej do 16.02.2022 r., do godz. 23.59. Oferta powinna być złożona w języku polskim.