Zapytanie ofertowe
na wykonanie spotu promującego działania związane z przeciwdziałaniem
przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na
tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności
Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w
zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

Pobierz plik PDF z pełną treścią zapytania