Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2020 r., na podstawie punktu 9 ppkt 1 zapytania ofertowego na wykonanie spotu promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023) podjęto decyzją o unieważnieniu zapytania ofertowego i postępowania.