Zapytanie ofertowe
na wykonanie spotu promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

1. Zamawiający

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533493, NIP: 9562309411, REGON: 360248793

Wspólny słownik zamówienia CPV
‎92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania spotu 40 sekundowego (nagranie audiowizualne) promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i produkcja spotu audiowizualnego promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”, który jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Głównym celem projektu: „Laboratorium wolności religijnej” jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.

4. Zakres prac Wykonawcy:

 1. produkcja spotu w oparciu o scenariusz przedstawiony przez Zamawiającego; dopuszczalne są drobne zmiany wprowadzone przez Wykonawcę, jeśli wpływają pozytywnie na charakter spotu,
 2. zdjęcia, montaż, realizacja,
 3. tworzenie animacji informacyjnych,
 4. dojazd do i z miejsca nagrania/zlecenia,
 5. scenografia – spot promujący powstanie w przestrzeniach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z koncepcją scenariusza, materiały, zdjęcia powstaną na terenie Polski,
 6. udźwiękowianie – Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencję udźwiękowienia
  – profesjonalny lektor,
  – muzyka oddająca charakter spotu,
  – odgłosy, efekty (tylko niezbędne dla obrazu),
  – dźwięk stereo Dolby Digital (Wykonawca zapewni cyfrowy system zapisu dźwięku odpowiedni do wymagań technicznych wybranego środka przekazu),
 7. zapewnienie niezbędnych do realizacji scenariusza rekwizytów,
 8. angaż aktorów (max. 5),
 9. zamówienie obejmuje również korektę nagrania po uwagach Zamawiającego,
 10. spot i nośnik, na którym będzie przekazany Zamawiającemu musi spełniać standardy określone przez telewizję publiczną, telewizję prywatne i telewizje regionalne, co powoli na emisję spotu w ramach bloków reklamowych. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu spot na nośniku pamięci – pendrive w formacie MOV o rozdzielczości ultraHD,
 11. koszt realizacji spotu promocyjnego, musi uwzględniać wszelkie koszty związane z jego produkcją, w szczególności wynagrodzenie osobowe (reżyser, operator filmowy, aktorzy itp.), montaż, grafikę, zdjęcia oraz wszelkie inne koszty, jakie okażą się konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa;
 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia oferty minimum 2 zamówień polegających na przygotowaniu i produkcji spotów o budżecie przekraczającym 10 000 zł.

Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/Oferent:

 1. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu.
 2. W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania przez ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia oferty minimum 2 zamówień polegających na przygotowaniu i produkcji spotów o budżecie przekraczającym 10 000 zł.

6. Termin i wymogi składania ofert

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF):

 1. oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem:
  poczty elektronicznej na adres: pft.umk@gmail.com
  termin składania ofert: do 10.09.2020 r., godz. 15.00
 2. oferta powinna być złożona w języku polskim,
 3. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem,
 4. oferta powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS,
 5. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty,
 6. oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą netto i brutto,
 7. Wykonawca/Oferent podaje cenę dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres, wynikające z tytułu jej wykonania koszty,
 8. wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

7. Termin realizacji przedmiotu oferty:

Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 4 października 2020 r.

8. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Zasady oceny kryterium „Cena ofertowa” [C]: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = (najniższa cena : oferowana cena) x 100

9. Warunki podpisania umowy:

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

10. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 3. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
 4. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym zakresie:
  a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
  b) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
  c) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  d) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

11. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  a)została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób;
  b) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
  c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
  d) jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
  e) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony;
 3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających.

12. Pozostałe postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów:
  a) nie złożono żadnej oferty;
  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
  d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
 4. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
 6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 7. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 9. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 10. Wraz z odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
  a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  f) nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
  g) prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  h) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
 11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy.
 12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy.
 14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem.
 15. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Iwan
 16. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres: pft.umk@gmail.com.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w formacie PDF