Ks. prof. Peter Volek, Czy Bóg ma czas? O bezczasowości Boga.

Klasyczna koncepcja bezczasowości Boga, której przedstawicielami są m.in. Anzelm z Canterbury i Tomasz z Akwinu, zderza się dzisiaj z różnymi koncepcjami Boga uwikłanego w czas. Autor przedstawia zalety bezczasowego rozumienia Boga dowodząc, że to rozumienie jest bardziej uzasadnione.

Ks. prof. Peter Volek – ukończył studia teologiczne w Bratysławie (1983-1988) oraz filozofię w Innsbrucku w Austrii (1990-1995). Od 1995 r. wykłada na Uniwersytecie w Bratysławie, od 2001 r. na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberok. Wykładał również między innymi w Uniwersytecie w Salzburgu, University of Notre Dame (USA), Nanovic Institute for European Studies. Obszary zainteresowań: metafizyka, bioetyka, filozofia umysłu, filozofia religii, filozofia średniowieczna, Tomasz z Akwinu, Edyta Stein. Najważniejsze publikacje: Erkenntnistheorie bei Edith Stein, Peter Lang Frankfurt am Main 1998; Úvod do logiky a teórie vedy, Bratislava 1999; Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, Ružomberok 2003; Určenie smrti a darcovstvo orgánov, Ružomberok 2009; Človek, slobodná vôľa a neurovedy, Ružomberok 2015; Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13, Úvod a komentár, Trnava 2017; Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein (hrsg.), Traugott Bautz Nordhausen 2017.