Autor: pft

Fundacja Pro Futuro Theologiae ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na przygotowaniu do druku i wydaniu monografii naukowej w j. angielskim w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

Pełna treść zapytania wraz z wymaganiami oraz wzór umowy dostępne są pod poniższym linkiem:

Oferty należy składać najpóźniej do 24 marca 2021 r. do godz. 23:59.

28 stycznia Kościół powszechny obchodzi liturgiczne wspomnienie św. Tomasza z Akwinu. Nieprzypadkowo właśnie tego dnia 2021 roku w Warszawie miało miejsce historyczne wydarzenie: podpisanie trójstronnej umowy na wydanie w języku polskim 70-tomowej serii Dzieła wszystkie św. Tomasza z Akwinu. Większość dzieł będzie tłumaczona na język polski po raz pierwszy, a dotychczas wydane w naszym kraju zostaną gruntownie przepracowane lub przetłumaczone na nowo. Projekt realizowany będzie przy ścisłej współpracy Fundacji Pro Futuro Theologiae, Instytutu Tomistycznego oraz Wydawnictwa W drodze. Premiera pierwszego tomu zaplanowana została na pierwszy kwartał przyszłego roku.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 2014/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W IV edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2019/2020.

Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2014 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych w Polsce tak, by prowadzone w poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe
na wykonanie spotu promującego działania związane z przeciwdziałaniem
przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na
tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności
Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w
zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora
finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

Pobierz plik PDF z pełną treścią zapytania

Zawiadomienie o unieważnieniu zapytania ofertowego

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu zawiadamia, że w dniu dzisiejszym tj. 11.09.2020 r., na podstawie punktu 9 ppkt 1 zapytania ofertowego na wykonanie spotu promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023) podjęto decyzją o unieważnieniu zapytania ofertowego i postępowania.

Zapytanie ofertowe
na wykonanie spotu promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

1. Zamawiający

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533493, NIP: 9562309411, REGON: 360248793

Wspólny słownik zamówienia CPV
‎92111200-4 Produkcja filmów reklamowych, propagandowych i informacyjnych i taśm wideo

2. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę wykonania spotu 40 sekundowego (nagranie audiowizualne) promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i produkcja spotu audiowizualnego promującego działania związane z przeciwdziałaniem przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej w ramach projektu „Laboratorium Wolności Religijnej”, który jest finansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Głównym celem projektu: „Laboratorium wolności religijnej” jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.

4. Zakres prac Wykonawcy:

 1. produkcja spotu w oparciu o scenariusz przedstawiony przez Zamawiającego; dopuszczalne są drobne zmiany wprowadzone przez Wykonawcę, jeśli wpływają pozytywnie na charakter spotu,
 2. zdjęcia, montaż, realizacja,
 3. tworzenie animacji informacyjnych,
 4. dojazd do i z miejsca nagrania/zlecenia,
 5. scenografia – spot promujący powstanie w przestrzeniach zewnętrznych i wewnętrznych zgodnie z koncepcją scenariusza, materiały, zdjęcia powstaną na terenie Polski,
 6. udźwiękowianie – Wykonawca przekaże Zamawiającemu licencję udźwiękowienia
  – profesjonalny lektor,
  – muzyka oddająca charakter spotu,
  – odgłosy, efekty (tylko niezbędne dla obrazu),
  – dźwięk stereo Dolby Digital (Wykonawca zapewni cyfrowy system zapisu dźwięku odpowiedni do wymagań technicznych wybranego środka przekazu),
 7. zapewnienie niezbędnych do realizacji scenariusza rekwizytów,
 8. angaż aktorów (max. 5),
 9. zamówienie obejmuje również korektę nagrania po uwagach Zamawiającego,
 10. spot i nośnik, na którym będzie przekazany Zamawiającemu musi spełniać standardy określone przez telewizję publiczną, telewizję prywatne i telewizje regionalne, co powoli na emisję spotu w ramach bloków reklamowych. Dodatkowo, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu spot na nośniku pamięci – pendrive w formacie MOV o rozdzielczości ultraHD,
 11. koszt realizacji spotu promocyjnego, musi uwzględniać wszelkie koszty związane z jego produkcją, w szczególności wynagrodzenie osobowe (reżyser, operator filmowy, aktorzy itp.), montaż, grafikę, zdjęcia oraz wszelkie inne koszty, jakie okażą się konieczne dla prawidłowego wykonania zamówienia

5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).
O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz uprawnienia do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa;
 2. Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania w okresie ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia oferty minimum 2 zamówień polegających na przygotowaniu i produkcji spotów o budżecie przekraczającym 10 000 zł.

Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona.

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/Oferent:

 1. W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu.
 2. W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania przez ostatnich 5 lat poprzedzających dzień złożenia oferty minimum 2 zamówień polegających na przygotowaniu i produkcji spotów o budżecie przekraczającym 10 000 zł.

6. Termin i wymogi składania ofert

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF):

 1. oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem:
  poczty elektronicznej na adres: pft.umk@gmail.com
  termin składania ofert: do 10.09.2020 r., godz. 15.00
 2. oferta powinna być złożona w języku polskim,
 3. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem,
 4. oferta powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS,
 5. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty,
 6. oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą netto i brutto,
 7. Wykonawca/Oferent podaje cenę dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres, wynikające z tytułu jej wykonania koszty,
 8. wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.

7. Termin realizacji przedmiotu oferty:

Usługa zostanie zrealizowana w terminie do 4 października 2020 r.

8. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Zasady oceny kryterium „Cena ofertowa” [C]: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie oceniona przy zastosowaniu następującego wzoru:
C = (najniższa cena : oferowana cena) x 100

9. Warunki podpisania umowy:

 1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
 2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

10. Warunki zmiany umowy:

 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 3. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne.
 4. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym zakresie:
  a) sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności;
  b) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy;
  c) zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;
  d) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

11. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej:

 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
  a)została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób;
  b) jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym;
  c) jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa;
  d) jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
  e) Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony;
 3. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu.
 4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających.

12. Pozostałe postanowienia

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów:
  a) nie złożono żadnej oferty;
  b) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
  d) wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
 2. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
 3. Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).
 4. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.
 5. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.
 6. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca.
 7. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy.
 9. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy).
 10. Wraz z odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
  a) trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b) wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  d) publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  e) rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  f) nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
  g) prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  h) zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej.
 11. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy.
 12. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich.
 13. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy.
 14. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem.
 15. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Iwan
 16. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres: pft.umk@gmail.com.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości

Pobierz zapytanie ofertowe wraz z załącznikami w formacie PDF

Zapytanie ofertowe

na realizację usługi polegającej na

zaprojektowaniu logo w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” 

(V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

 1. Zamawiający

Fundacja „Pro Futuro Theologiae” z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533493, NIP: 9562309411, REGON: 360248793

Wspólny słownik zamówienia CPV

79822500-7 Usługi projektów graficznych

79342200-5 Usługi w zakresie promocji

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę związaną z zaprojektowaniem koncepcji graficznej logotypu promującego projekt „Laboratorium wolności religijnej”.

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji graficznej logotypu, którego zadaniem jest stworzenie unikatowego wizerunku nawiązującego do nazwy projektu oraz celów jego działania. Logo powinno być łatwe do rozpoznawania i zapamiętania oraz powinno nadawać się do różnorodnego zastosowania w materiałach informacyjnych i promocyjnych.

Głównym celem projektu „Laboratorium wolności religijnej” jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej. Misja Laboratorium przejawia się w dedykowanych do odpowiednich grup działaniach prewencyjnych i profilaktycznych oraz w kształtowaniu postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.

Wytyczne dla Wykonawcy:

 1. koncepcja logo powinna nawiązywać do celu projektu „Laboratorium wolności religijnej” oraz wywoływać pozytywne skojarzenia z ogólną tematyką projektu,
 2. logo powinno być nowoczesne, atrakcyjne wizualnie, czytelne, oryginalne i wyróżniające się,
 3. logo powinno stanowić skuteczny instrument kampanii promocyjnej całego projektu oraz poszczególnych wydarzeń realizowanych w ramach projektu,
 4. logo powinno być przystosowane do adaptacji na potrzeby bieżących kampanii m.in. działań promujących Międzynarodowy Dzień Upamiętniający Ofiary Aktów Przemocy ze względu na Religię lub Wyznanie,
 5. logo powinno spełniać najwyższe standardy z zakresu projektowania graficznego,
 6. specyfikacja kolorów w 3 systemach standaryzacji: CMYK oraz w systemie RGB dla potrzeb publikacji internetowej, 
 7. 2 wymiary skalowania i postać minimalna,
 8. logo i technologia jego wykonania powinny być uniwersalne dla dużego formatu oraz znacznych pomniejszeń,
 9. projekt logo powinien zostać przesłany w postaci plików graficznych – rozdzielczość min. 300DPI,
 10. Wykonawca powinien przesłać plik logo w formacie wektorowym np. ai, svg, pdf oraz w formacie jpg, jpeg, png, 
 11. Wykonawca powinien przedstawić wzór występowania logo na różnych tłach (wzorzyste i jednolite, jasne i ciemne).
 1. Wykonawca zobowiązuje się:
 1. zaprojektować trzy potencjalne warianty logo „Laboratorium wolności religijnej”,
 2. przeprowadzić prezentację zawierającą zaproponowane warianty logo, sposoby jego użycia, jak również możliwe i sugerowane inne elementy identyfikacji wizualnej, w nawiązaniu do nazwy „Laboratorium wolności religijnej”,
 3. umożliwić wprowadzenie nielimitowanych poprawek do wybranego przez Zamawiającego projektu logo, w takiej ilości i zakresie, która umożliwi dokonanie ostatecznej akceptacji wariantu logo.
 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS). O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania  Zamówienia  oraz  uprawnienia  do  wykonywania  określonej  działalności,  jeżeli  są wymagane przepisami prawa;

Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/Oferent: 

 • W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu. 
 • W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania przez ostatnie 2 lata minimum 3 zamówień polegających na zaprojektowaniu znaku graficznego logo
 1. Termin i wymogi składania ofert

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF):

 1. oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem:
  poczty elektronicznej na adres: pft.umk@gmail.com,

termin składania ofert: 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania na stronie www Fundacji,

 1. oferta powinna być złożona w języku polskim,
 2. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem,
 3. oferta powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, REGON, KRS lub nr ewidencyjny z CEIDG,
 4. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty,
 5. oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą netto i brutto,
 6. Wykonawca/Oferent podaje cenę dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres i wynikające z tytułu jej wykonania koszty,
 7. wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 1. Termin realizacji przedmiotu oferty:

Usługa zostanie zrealizowana w okresie: do 14 dni roboczych od dnia wyłonienia Wykonawcy.

 1. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował kryterium ceny. Zasady oceny kryterium „Cena ofertowa” [C]: cena ofertowa brutto (określona do dwóch miejsc po przecinku) zostanie ocenione przy zastosowaniu następującego wzoru: 

C = equation.pdf x 100

 1. Warunki podpisania umowy:
  1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 1. Warunki zmiany umowy:
    1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 
 3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym zakresie: 
  1. sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 
  2. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 
  3. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
  4. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej:
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób; 
  2. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym; 
  3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 
  4. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
  5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony; 
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających. 
 1. Pozostałe postanowienia 
 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów:
  a)     nie złożono żadnej oferty;
  b)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
  c)     jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert;
  d)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 
 3. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń. 
 5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy. 
 8. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). 
 9. Wraz z protokolarnym odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
  a)     trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami;
  b)     wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c)     tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany);
  d)     publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie;
  e)     rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych;
  f)     nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
  g)     prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych;
  h)     zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 
 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy. 
 2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich. 
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy. 
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem. 
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Iwan
 6. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres: pft.umk@gmail.com.

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz doświadczenia oferenta

Załącznik nr 1

  

……………………………………………………………

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

……………………………………………………………

miejscowość, data

Formularz ofertowy

Przystępuję do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zaprojektowaniu logo w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023).

Oferuję realizację ww. usługi za cenę netto …………. zł (słownie: …………złotych), cena brutto wynosi …….. zł (słownie: ………. złotych).

 1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia.
 4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac.
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału i innymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na realizację zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu.
 7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty.
 8. Załącznikiem do niniejszej oferty jest wykaz doświadczenia
 9. Dane kontaktowe:
 1. nr telefonu: …….
 2. adres email: ……..

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

 

Załącznik nr 2

……………………………………………………………

pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy

……………………………………………………………

miejscowość, data

 

Wykaz doświadczenia

Przystępując do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zaprojektowaniu logo w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023), na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu projektowania logo, oświadczam, że wykonałem projekty:

Lp. Projekt logo Wartość zamówienia Data realizacji Nazwa i adres zamawiającego
1.
2.
3.

…………………………………………..

podpis osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pobierz zapytanie z załącznikami w formacie PDF

Zapytanie ofertowe

na realizację usługi polegającej na

zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu strony internetowej w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” oraz na obsłudze i aktualizacji treści tej strony internetowej (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023)

 1. Zamawiający

Fundacja „Pro Futuro Theologiae”, z siedzibą w Toruniu, ul. Gagarina 37, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000533493, NIP: 9562309411, REGON: 360248793

Wspólny słownik zamówienia CPV

CPV – 72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron WWW, 

CPV – 72243000-0 – usługi programowania, 

CPV – 72267000-4 – usługi w zakresie serwisowania oprogramowania, 

CPV – 72415000-2 – usługi hostingowe.

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje usługę związaną z zaprojektowaniem, wykonaniem oraz uruchomieniem strony internetowej w celu prezentowania informacji na temat realizacji projektu: „Laboratorium wolności religijnej”, a następnie usługę związaną z obsługą i aktualizacją treści strony internetowej. 

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 

Celem zapytania jest wyłonienie najlepszej propozycji strony internetowej prezentującej projekt: „Laboratorium wolności religijnej”, współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. 

Głównym celem projektu: „Laboratorium wolności religijnej” jest przeciwdziałanie przestępczości przeciwko wolności sumienia i wyznania oraz wszelkiej dyskryminacji na tle przynależności wyznaniowej poprzez dedykowane do odpowiednich grup działania prewencyjne i profilaktyczne oraz kształtowanie postaw społecznej nieakceptowalności prześladowań za przekonania religijne.

Głównym celem strony internetowej będzie:

 • Dostarczanie informacji o projekcie oraz etapach jego realizacji, w tym informacji o odbywających się wydarzeniach; 
 • prezentacja Aktywnej Mapy Internetowej naruszeń wolności religijnej;
 • prezentacja raportów dotyczących projektu;
 • udostępnienie Interdyscyplinarnego Słownika on-line o Wolności Religijnej;
 • stworzenie bazy mailingowej osób zainteresowanych projektem, które chcą otrzymywać informację o nowych wpisach na stronie projektu.
 1. Zapytanie obejmuje:

Koncepcyjne oraz graficzne opracowanie dwujęzycznej (w języku polskim oraz w języku angielskim) strony internetowej projektu, a także techniczne (informatyczne i graficzne) wykonanie zgodnie ze standardami, uruchomienie, wdrożenie, wypełnienie treścią strony internetowej na podstawie materiałów przekazanych przez Zamawiającego. Zestaw treści do wypełnienia strony zostanie przygotowany przez Zamawiającego i przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy w postaci dokumentu tekstowego i zdjęć w układzie narzuconym przez mapę strony.

4.1. Wymogi dotyczące strony internetowej:

 1. Zaprojektowanie strony internetowej celem prezentowania informacji na temat realizacji projektu „Laboratorium wolności religijnej”;
 2. Responsywny szablon strony – poprawne wyświetlanie zawartości dla urządzeń o mniejszej rozdzielczości (smartfony, tablety etc.);
 3. Strona dwujęzyczna (w językach angielskim i polskim), z możliwością płynnego przejścia z jednej wersji językowej do drugiej;
 4. Preferowany System Zarządzania Treścią na stronie (CMS) – WordPress;
 5. Wdrożenie systemów zabezpieczających i zasad bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Departamentu Funduszu Sprawiedliwości;
 6. Wszelkie treści i identyfikacje wizualne dostarczy Zamawiający;
 7. Wykonawca przekaże Zamawiającemu majątkowe prawa autorskie do dzieła;

4.2. Zawartość strony:

 1. Strona główna (aktualności, informacje o projekcie, informacje o finansowaniu);
 2. Podstrony statyczne z możliwością dodawania podstron;
 3. Możliwość dodawania załączników, plików tekstowych i graficznych;
 4. Slider na stronie głównej dla wyświetlania wyróżnionej zawartości;
 5. Newsroom (powiązanie strony z aktywnymi profilami projektu na serwisach Twitter, Facebook oraz YouTube);
 6. Blogosfera wolnościowa (podstrona, na której umieszczane będą artykuły tematyczne);
 7. Aktywna Mapa Internetowa naruszeń wolności religijnej (z możliwością aktualizowania o nowe dane);
 8. Interdyscyplinarny Słownik on-line o Wolności Religijnej;
 9. Podstrona Akademia wolności- cykl wypowiedzi eksperckich (uporządkowane materiały audiowizualne podpięte z kanału YouTube projektu);
 10. Bannery informacyjne publikowane na stronie głównej i/lub poszczególnych podstronach;
 11. Mapa umożliwiająca zaznaczanie kolejnych wydarzeń związanych z projektem;
 12. Opcja „Szukaj”, umożliwiająca filtrowanie / wyszukiwanie treści na stronie;
 13. Strona „Kontakt” z poprawnie skonfigurowanym formularzem kontaktowym;
 14. Newsletter – w tym formularz rejestracji na newsletter, możliwość zarządzania bazą zarejestrowanych adresów e-mail, możliwość exportu list mailingowych;
 15. Odnośnik do strony głównej Fundacji Pro Futuro Theologiae.

4.3. Szczegółowe wytyczne dotyczące hostingu, supportu i wsparcia technicznego:

 1. obsługa od strony hostingu, wsparcie techniczne realizowane do 31.12.2023 roku w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania strony;
 2. aktualizacja i rozbudowa treści serwisu www;
 3. drobne modyfikacje dotyczące funkcjonalności serwisu;
 4. prace graficzne na potrzeby publikowanych treści;
 5. optymalizacja strony pod kątem pozycjonowania w wyszukiwarkach internetowych;
 6. hosting serwisu na serwerze;
 7. rejestracja domeny;
 8. konfiguracja serwera oraz serwisu powinna umożliwić pełną rozliczalność zamieszczanych/modyfikowanych oraz usuwanych treści w serwisie;
 9. witryna będzie hostowana na terenie RP;
 10. filtrowanie ruchu nieporządnego na serwer hostingowy (np. ograniczenie możliwości dostępu do witryny www z adresów IP stanowiących węzły sieci TOR);
 11. Zabezpieczenie przed atakami Dos/Ddos.

4.4. Założenia techniczne strony:

 1. strona powinna zawierać m.in 6 zakładek w panelu głównym z możliwością rozbudowania (O projekcie, Newsroom, Blogosfera wolnościowa, Aktywna Mapa Internetowa naruszeń wolności religijnej, Słownik on-line o Wolności Religijnej, Akademia wolności);
 2. na stronie głównej ma pojawić się lista aktualności (Newsroom) generowana na podstawie kilku zewnętrznych źródeł; 
 3. na stronie głównej ma się również znaleźć slajder z partnerami strony (logotypy)/ lista podmiotów biorących udział w projekcie wraz ze szczegółami;
 4. strona internetowa będzie funkcjonalna na domenie i serwerze udostępnionym przez Zamawiającego; 
 5. strona internetowa będzie zawierać wersję dwujęzyczną (w języku polskim i angielskim);
 6. kodowanie frontendu serwisu w technologiach HTML5 / JS (ES6) / CSS3;
 7. programowanie funkcjonalności serwisu;
 8. strona będzie spełniać kryteria WCAG 2.0, w standardzie minimum AA;
 9. wykonana strona www powinna być responsywna oraz obsługiwać komputery / tablety / telefony;
 10. protokół używany do komunikacji ze światem – https, wykonawca zapewni wykupienie oraz instalację odpowiednich certyfikatów SSL.

4.5 .Zakres prac i obowiązków Wykonawcy w ramach usługi: 

  1. Przygotowanie graficzne oraz techniczne zgodne z powyższymi wymogami, w tym opracowanie strony w języku polskim i angielskim, 
  2. Implementacja oprogramowania, 
  3. Testowanie oprogramowania, 
  4. Modernizacja oraz aktualizacja strony, których celem jest zapewnienie ciągłości funkcjonowania strony do końca trwania projektu tj. do 31.12.2023 roku.
  5. Wykonanie niezbędnych modyfikacji wewnętrznego systemu WAPI.
 1. Projekt graficzny zostanie przygotowany przez Wykonawcę z uwzględnieniem następujących wymagań:
 1. Wygląd strony: czytelna, funkcjonalna, intuicyjna.
 2. Przygotowanie animacji/efektów, wpływających na atrakcyjność strony.
 3. Umieszczenie wymaganych logotypów i sformułowań przekazanych Wykonawcy przez Zamawiającego. 

Z chwilą zakupu projektu strony Zamawiający wymaga uzyskania pełni praw do wykorzystania tych elementów (m.in. grafika i wizualizacje użyte na stronie www, itp.) Zamawiający przekaże wykonawcy w ciągu 7 dni od podpisania umowy wszelkie niezbędne materiały tekstowe i graficzne niezbędne do przygotowania strony internetowej. Wykonawca w ciągu 2 tygodni przedstawi na etapie prac 3 projekty graficzne (z możliwością modyfikacji graficznej wybranego projektu), na podstawie których Zamawiający wybierze projekt do realizacji w ciągu 7 dni od otrzymania projektów.

 1. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania ich spełnienia 

Zapytanie ofertowe jest skierowane do podmiotów czynnie prowadzących działalność gospodarczą tj. osób fizycznych, jednostek organizacyjnych posiadających zdolność prawną, bądź osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą (weryfikowane poprzez wgląd do CEIDG/KRS).

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia w szczególności:

 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do  wykonania  Zamówienia  oraz  uprawnienie  do  wykonywania  określonej  działalności,  jeżeli  są wymagane przepisami prawa;
 2. Posiada wiedzę z zakresu tworzenia stron internetowych opartych o CMS WordPress popartą przynajmniej 3 zrealizowanymi projektami. 

Jeżeli Wykonawca/Oferent nie spełni choćby jednego z powyższych warunków zostanie wykluczony, a jego oferta odrzucona. 

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków udziału w postępowaniu Wykonawca/Oferent: 

 • W celu potwierdzenia znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia, posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz potencjału technicznego, a także dysponowania osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia oraz posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności, jeżeli są wymagane przepisami prawa, Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu powyższych warunków udziału w postępowaniu. 
 • W celu potwierdzenia niezbędnej wiedzy i doświadczenia – Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem na poziomie zrealizowania przez ostatnie 3 lata minimum 3 zamówień polegających na utworzeniu i uruchomieniu strony internetowej. 
 1. Termin i wymogi składania ofert

Oferty należy składać obligatoryjnie w formie elektronicznej (najlepiej w formacie PDF):

 1. oferta powinna zostać przesłana za pośrednictwem:
  poczty elektronicznej na adres: pft.umk@gmail.com

termin składania ofert 7 dni od dnia publikacji niniejszego zapytania

 1. oferta powinna być złożona w języku polskim,
 2. oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty zgodnie z aktualnymi dokumentami rejestrowymi lub udzielonym pełnomocnictwem,
 3. oferta powinna zawierać nazwę, adres lub siedzibę oferenta, adres e-mail, numer telefonu, numer NIP, Regon, KRS lub nr ewidencyjny z CEIDG,
 4. o udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy/Oferenci, którzy nie znajdują się w stanie upadłości lub likwidacji w chwili złożenia oferty i oświadczą to w treści oferty,
 5. oferty należy składać w PLN z podaną ceną całkowitą netto i brutto,
 6. Wykonawca/Oferent podaje dla oferowanej usługi, uwzględniając jej pełen zakres, wynikające z tytułu jej wykonania koszty,
 7. wszelkie koszty związane ze złożeniem oferty ponosi oferent.
 1. Termin realizacji przedmiotu oferty:

Usługa zostanie zrealizowana w okresie: 

 1. Stworzenie, uruchomienie strony w terminie do 1 czerwca 2020 r.
 2. Modernizacja oraz aktualizacja treści strony w okresie od 1 czerwca 2020 r. do końca trwania projektu tj. 31.12.2023 roku, tak aby zapewnić ciągłość funkcjonowania strony.
 1. Kryteria wyboru oferty

Przy wyborze i ocenie ofert uznanych za ważne i złożone przez Wykonawców uznanych za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

Lp.  Kryterium  Waga kryterium  Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać za dane kryterium 
1.  Cena ofertowa 70 %  70 pkt. 
2.  Doświadczenie 30 %  30 pkt. 

Zasady oceny kryterium „Cena ofertowa” [C]

Liczba punktów, jaka zostanie przyznana w ramach powyższego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie ceny najtańszej oferty (brutto) przez cenę oferty badanej (brutto) oraz przemnożenie tak otrzymanej liczby przez maksymalna liczbę punktów, którą dla tego kryterium ustalono na poziomie 70, według wzoru: 

C = (C min / C b) x 70

gdzie: 

C – liczba przyznanych punktów oferty wynikających z kryterium ceny, 

C min – cena najtańszej oferty, 

C b – cena badanej oferty, 

Maksymalna liczba punktów do uzyskania za kryterium cena – 70 pkt. 

Wskazana cena badanej oferty (Cb) brana pod uwagę przy przyznawaniu punktacji i ocenie oferty to cena całkowita brutto wskazana w ofercie za realizację całości zamówienia (cena ofertowa brutto), zgodnie z treścią szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

Zasady oceny kryterium „Doświadczenie” [D]

Liczba punktów jaka zostanie przyznana w ramach niniejszego kryterium opierała się będzie o doświadczenie Wykonawcy. Punkty przyznane zostaną w przypadku wykazania doświadczenia polegającego na utworzeniu i uruchomieniu strony internetowej: 1 projekt – 10 punktów, 2 projekty – 20 punktów, 3 projekty i więcej projektów – 30 punktów. Maksymalna liczba punktów możliwa do otrzymania w tym kryterium wynosi 30 pkt.

 1. Warunki podpisania umowy:
  1. Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez podania przyczyny, a także do pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
  2. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.
 1. Warunki zmiany umowy:
    1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mających wpływ na realizację przedmiotu umowy.
 1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wydłużenia terminu wykonania umowy w przypadku zdarzeń losowych lub z przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy.
 2. Zmiany i uzupełnienia w umowie mogą być dokonane tylko w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Strony nie mogą powoływać się na ustalenia pozaumowne. 
 3. Zamawiający dopuszcza istotne zmiany postanowień umowy w następujących przypadkach i określonym zakresie: 
  1. sposobu wykonania przedmiotu umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności; 
  2. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy; 
  3. zmiany zakresu oraz sposobu wykonania przedmiotu umowy na skutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 
  4. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
 1. Ocena i wybór oferty najkorzystniejszej:
 1. Zamawiający dokona oceny ofert pod względem formalnym oraz zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym. 
 2. Oferta zostanie odrzucona, jeśli: 
  1. została złożona po wyznaczonym terminie lub w nieprawidłowy sposób tj. nie została złożona w wyznaczony sposób; 
  2. jest niezgodna z wymaganiami określonymi w Zapytaniu ofertowym; 
  3. jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa; 
  4. jest niekompletna lub nie będzie zawierała wszystkich wymaganych przez Zamawiającego dokumentów lub oświadczeń;
  5. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu i został z tego tytułu wykluczony; 
 1. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia przeciw Zamawiającemu. 
 2. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych, wariantowych i udzielenia zamówień uzupełniających. 
 1. Pozostałe postanowienia 
    1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania z poniższych powodów: 
 1. nie złożono żadnej oferty; 
 2. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 3. jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, a Zamawiający podejmuje decyzję, iż nie wybiera oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert; 
 4. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 1. W przypadku, gdy wybrany Wykonawca odstąpi od podpisania umowy z Zamawiającym, możliwe jest podpisanie przez Zamawiającego umowy z kolejnym Wykonawcą, który w postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów. 
 2. Cena ma być wyrażona w złotych polskich z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr). 
 3. Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w zapytaniu oraz uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia. 
 4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń. 
 5. Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia odpowiada wyłącznie Wykonawca. 
 6. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zapytania ofertowego, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością. 
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia bez podania przyczyny oraz możliwość negocjacji przedstawionych warunków współpracy. 
 8. Powyższe zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Złożenie zapytania ofertowego, jak też otrzymanie w jego wyniku oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia (nie rodzi skutków w postaci zawarcia umowy). 
 9. Wraz z protokolarnym odbiorem przedmiotu Umowy przez Zamawiającego, oraz w ramach wynagrodzenia, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do przedmiotu Umowy oraz wyłączne prawo wykonywania praw zależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do przedmiotu Umowy na następujących polach eksploatacji:
 1. trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, niezależnie od formatu, systemu lub standardu, w tym techniką drukarską, techniką zapisu magnetycznego, techniką cyfrową lub przez wprowadzanie do pamięci komputera oraz trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie takich zapisów, włączając w to sporządzanie kopii oraz dowolne korzystanie i rozporządzanie tymi kopiami; 
 2. wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem oryginału albo egzemplarzy; 
 3. tworzenie nowych wersji i adaptacji (tłumaczenie, przystosowanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany); 
 4. publiczne rozpowszechnianie, w szczególności wyświetlanie, publiczne odtwarzanie, nadawanie i reemitowanie w dowolnym systemie lub standardzie, a także publiczne udostępnianie dzieła w ten sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w szczególności elektroniczne udostępnianie na żądanie; 
 5. rozpowszechnianie w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych; 
 6. nadanie, w tym za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;
 7. prawo do wykorzystania utworu do celów promocyjnych, a także do oznaczania lub identyfikacji produktów i usług oraz innych przejawów działalności, przedmiotów jego własności, a także dla celów edukacyjnych i szkoleniowych; 
 8. zezwolenie na tworzenie opracowań, przeróbek i modyfikacji utworu, prawo do rozporządzania opracowaniami, przeróbkami i adaptacjami utworu oraz prawo udostępniania ich do korzystania, w tym udzielania licencji na rzecz osób trzecich, na wszystkich polach eksploatacji, o których mowa powyżej. 
 1. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy stworzy samodzielnie i będzie on stanowić jego wyłączną własność oraz że będzie posiadał pełnię praw autorskich do przedmiotu Umowy. 
 2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot Umowy nie będzie obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich oraz, że w związku z realizacją przedmiotu Umowy nie będzie naruszać praw osób trzecich. 
 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia praw osób trzecich, a w szczególności zwalnia on Zamawiającego z obowiązku zapłaty odszkodowania na rzecz osoby trzeciej w związku z wykorzystywaniem przedmiotu Umowy. 
 4. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do przedmiotu Umowy oraz zezwolenia na wykonywanie praw zależnych będzie nieograniczone miejscem ani czasem. 
 5. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami: Karolina Iwan
 6. Pytania dotyczące zapytania ofertowego należy kierować na adres: pft.umk@gmail.com.

Wykaz załączników:

 1. Formularz ofertowy
 2. Wykaz doświadczenia oferenta

Załącznik nr 1

  

Formularz ofertowy

Przystępuję do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu strony internetowej w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” oraz na obsłudze i aktualizacji treści tej strony internetowej (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023 ).

Oferuję realizację ww. usługi za:

– Cena netto za zaprojektowanie, wykonanie oraz uruchomienie strony internetowej …………. zł (słownie: …………złotych). 

Cena brutto wynosi …….. zł (słownie: ………. złotych).

– Cena netto za obsługę i aktualizację treści na stronie internetowej …………. zł (słownie: …………złotych) na miesiąc.

Cena brutto wynosi …………. zł (słownie: …………złotych) na miesiąc.

Łączna cena za realizację ww. usługi (zaprojektowanie, wykonanie i uruchomienie strony internetowej oraz jej obsługa i aktualizacja treści przez 43 miesiące) wynosi ………. zł (słownie: ………………. złotych)

 1. Oświadczam, że cena ofertowa zawiera wszystkie koszty wykonania zamówienia, które poniesie Zamawiający i w toku realizacji zamówienia nie ulegnie zmianie.
 2. Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.
 3. Oświadczam, że uzyskałem od Zamawiającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące niniejszego zamówienia.
 4. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia zostanie wykonany z należytą starannością przy zachowaniu wysokiej jakości wykonywanych prac.
 5. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia, warunkami udziału i innymi postanowieniami zawartymi w zapytaniu ofertowym i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
 6. Oświadczam, że w przypadku wyboru mojej oferty wyrażam zgodę na realizację zamówienia w terminie określonym w ogłoszeniu.
 7. Pod groźbą odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan faktyczny i prawny na dzień sporządzenia oferty.
 8. Załącznikiem do niniejszej oferty jest wykaz doświadczenia w zakresie utworzenia i uruchomienia stron internetowych.
 9. Dane kontaktowe:
 1. nr telefonu: …
 2. adres email: …

 

Załącznik nr 2

  

Wykaz doświadczenia

Przystępując do Zapytania ofertowego, gdzie przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na  zaprojektowaniu, wykonaniu i uruchomieniu strony internetowej w ramach projektu „Laboratorium wolności religijnej” oraz na obsłudze i aktualizacji treści tej strony internetowej (V otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023), na potwierdzenie spełnienia warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia z zakresu utworzenia i uruchomienia strony internetowej, oświadczam, że wykonałem projekty:

Lp. Adres witryny internetowej Wartość zamówienia Czas realizacji Nazwa i adres zamawiającego
Początek

m-c/rok

Koniec

m-c/rok

1.
2.
3.

Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Pobierz zapytanie z załącznikami w formacie PDF

Fundacja Pro Futuro Theologiae

poszukuje kandydatów na stanowisko

Specjalista ds. mediów społecznościowych i promocji

Miejsce pracy: Toruń

Zakres obowiązków:

 • przygotowywanie content marketingu zgodnego z wizją i działaniami Fundacji, 
 • tworzenie spójnej strategii wizerunkowej,
 • koordynowanie, monitorowanie i rozliczanie kampanii oraz działań promocyjno- reklamowych,
 • koordynacja przygotowywania materiałów promocyjnych i ich plasowania w mediach,
 • przygotowywanie media planów,
 • koordynacja umów barterowych i patronatów,
 • kontakt z mediami,
 • współpraca przy organizacji eventów.

Wymagania i kompetencje zawodowe:

 • min. 2-letnie doświadczanie w pracy w działach promocji / marketingu, preferowana branża mediów,
 • znajomość pakietu Microsoft Office, Google Apps,
 • orientacja w bieżących wydarzeniach społeczno-politycznych,
 • znajomość zagadnień psychologii społecznej oraz zrozumienia potrzeb klienta,
 • doskonała znajomość funkcjonowania portali społecznościowych,
 • mile widziana znajomość języków obcych, zwłaszcza j. ang.

Wymagania osobowościowe:

 • kreatywność i dynamizm w działaniu,
 • wysoka kultura osobista
 • komunikatywność i zdolności interpersonalne
 • doskonała organizacja pracy, terminowość i odpowiedzialność,
 • odporność na stres,
 • dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • dynamiczne otoczenie i pracę w młodym i kreatywnym zespole,
 • doskonałą atmosferę pracy i wiele wyzwań,
 • wynagrodzenie na poziomie rynkowym w zależności od umiejętności i doświadczenia.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV z aktualnym zdjęciem połączonego z krótką prezentacją zrealizowanych projektów (maksymalnie 2 strony A4) na adres e-mail: pft.umk@gmail.com 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity z dnia 26.06.2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 1182). Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Zapraszamy na kolejny cykl otwartych spotkań teologiczno filozoficznych. Gościem spotkania będzie prof. Claudia Vanney (Uniwersytet Austral, Argentyna), która wygłosi prelekcję  „Nauka i religia – wyzwania interdyscyplinarności”.
Spotkanie odbędzie się  27.02.2020 r. (czwartek) o godz. 12.00 w Centrum Dialogu im. św. Jana Pawła II (Plac bł. ks. Stefana Frelichowskiego 1) w pobliżu Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.
Claudia Vanney uzyskała stopień doktora fizyki (Universidad de Buenos Aires) i filozofii (Universidad de Navarra). Jest profesorem fizyki, dyrektorem Instytutu Filozofii i członkiem zarządu Uniwersytetu Austral w Argentynie. Jej główne zainteresowania badawcze dotyczą dialogu interdyscyplinarnego, w tym zagadnień z zakresu filozofii nauki (np. modele i teorie naukowe), filozofii fizyki (np. Interpretacje mechaniki kwantowej) oraz nauki i religii (np. losowość w przyrodzie i boskie działanie). Była dyrektorem kilku interdyscyplinarnych projektów badawczych, takich jak Determinism and Indeterminism: From Science to Philosophy in Spanish Speaking Academia. Jest jednym z redaktorów Hiszpańskiego Słownika interdyscyplinarnego w nauce, filozofii i teologii . Prof. Vanney jest autorem wielu publikacji z zakresu fizyki i filozofii, w tym Principios Reales y Conocimiento Matemático  (Pamplona: EUNSA, 2008). W 1993, 1994 i 1995 została laureatką  Scientific and Technology Prize na Uniwersytecie w Buenos Aires. Jest profesor wizytującą na Uniwersytecie Nawarry (Hiszpania) i na Uniwersytecie Oxfordzkim (Wielka Brytania), a także członkiem rady redakcyjnej czasopism naukowych: Zygon,  Arbor,  Studia Poliana,  Naturaleza y Libertad  i  Quaerentibus.