Aktualności

AKTUALIZACJA

Z przykrością informujemy, iż jutrzejszy wykład ks. dr. hab. Adama Świeżyńskiego zostaje odwołany z powodu choroby prelegenta.
Spotkanie odbędzie się w innym terminie, o którym powiadomimy Państwa wkrótce.

 —

We wtorek 22 stycznia 2019r. o godz. 18:00 odbędzie się wykład otwarty „Czy koncepcja działania prostego może być użyteczna dla wyjaśnienia działania Boga?”, który poprowadzi ks. dr hab. Adam Świeżyński, wykładowca Uniwersytetu Księdza Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Spotkanie odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu.

Więcej szczegółów dostępnych na plakacie:

W środę 16 stycznia 2019r. o godz. 19:00 odbędzie się wykład otwarty „Dać świadectwo prawdzie. Zapomniany aspekt soteriologii”, który poprowadzi o. dr Paweł Klimczak OP, Rektor Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie.

Spotkanie odbędzie się w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu z okazji wspomnienia liturgicznego św. Tomasza z Akwinu.

Szanowni Państwo,

Komisja konkursowa w składzie:

Ks. prof. zw. dr hab. Dariusz Kotecki – przewodniczący Komisji,

Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński, prof. UMK,

Ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK,

Ks. dr Tomasz Huzarek,

zgodnie z  paragrafem 8 Regulaminu Konkursu postanowiła przyznać następujące nagrody:

 I Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Giacomo Calore (Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie) „Znaczenie teologiczne osoby inatury w świetle sporów chrystologicznych między szkołą aleksandryjską a szkołą antiocheńską od V do VII wieku”

II Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Remigiusz Sokalski (Wydział Teologiczny UMK w Toruniu) „Napełnisz mnie weselem przy obliczu Twoim (ps 16,11). Kształtowanie ludzkich uczuć w świetle Summa Theologiae, I-II, qq. 22-48 św. Tomasza z Akwinu”

III Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego – p. Katarzyna Maria Bąk (Wydział Teologiczny UŚ w Katowicach) „Rola Tamar w przemianie Judy. Studium narracji Rdz 38 w jej kontekście historycznym, literackim i teologicznym”

Wykład przedstawia w zarysie panoramę najważniejszych stanowisk w sporze o naturę racjonalności przekonań religijnych. Problematyka racjonalności religii jest w rzeczywistości zbiorem często rozmaicie pojmowanych, w niejasny sposób powiązanych zagadnień. Po krótkim rozróżnieniu odmiennych zagadnień prezentuje typowy dla analitycznej epistemologii religii sposób pojmowania problematyki oraz rozróżnia główne aktualne stanowiska w sporze o racjonalność sądów religijnych – racjonalizm, fideizm oraz epistemologię kalwińską.

Ks. prof. Peter Volek, Czy Bóg ma czas? O bezczasowości Boga.

Klasyczna koncepcja bezczasowości Boga, której przedstawicielami są m.in. Anzelm z Canterbury i Tomasz z Akwinu, zderza się dzisiaj z różnymi koncepcjami Boga uwikłanego w czas. Autor przedstawia zalety bezczasowego rozumienia Boga dowodząc, że to rozumienie jest bardziej uzasadnione.

Ks. prof. Peter Volek – ukończył studia teologiczne w Bratysławie (1983-1988) oraz filozofię w Innsbrucku w Austrii (1990-1995). Od 1995 r. wykłada na Uniwersytecie w Bratysławie, od 2001 r. na Katolickim Uniwersytecie w Ružomberok. Wykładał również między innymi w Uniwersytecie w Salzburgu, University of Notre Dame (USA), Nanovic Institute for European Studies. Obszary zainteresowań: metafizyka, bioetyka, filozofia umysłu, filozofia religii, filozofia średniowieczna, Tomasz z Akwinu, Edyta Stein. Najważniejsze publikacje: Erkenntnistheorie bei Edith Stein, Peter Lang Frankfurt am Main 1998; Úvod do logiky a teórie vedy, Bratislava 1999; Filozofia človeka podľa Tomáša Akvinského, Ružomberok 2003; Určenie smrti a darcovstvo orgánov, Ružomberok 2009; Človek, slobodná vôľa a neurovedy, Ružomberok 2015; Teologická suma Tomáša Akvinského I, 1-13, Úvod a komentár, Trnava 2017; Husserl und Thomas von Aquin bei Edith Stein (hrsg.), Traugott Bautz Nordhausen 2017.

Serdecznie zapraszamy na Międzynarodową Konferencję Teologiczną ” Świętość: wysiłek czy łaska? Wokół adhortacji 'Gaudete et Exsultate’ „

Wydarzenie odbędzie się 26 października br. o godz. 9:00 w Auli Centrum Dialogu im. Jana Pawła II na Wydziale Teologicznym w Toruniu.

Konferencja będzie próbą analizy przesłania adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et Exsultate” w aspekcie różnorodności dróg realizacji powołania chrześcijańskiego.

Wystąpienia będą dotyczyły zarówno języka, jakim papież Franciszek posługuje się w dokumentach Magisterium Kościoła, ale także refleksji teologicznej: rozumienia łaski i wysiłku człowieka, moralności chrześcijańskiej, codzienności, zagrożeń duchowych oraz rozumienie roli osób świeckich w świecie.

Fundacja Pro Futuro Theologiae, działająca przy Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie. Fundacja ufundowała „Nagrodę im. Ks. Franciszka Sawickiego” za trzy najlepiej ocenione przez Komisję konkursową prace.

Konkurs organizowany był po raz pierwszy w roku akademickim 20L4/2015 na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W ll edycji konkursu mogą wziąć udział autorzy prac magisterskich z zakresu teologii oraz nauk o rodzinie napisanych w języku polskim obronionych na uczelniach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w roku akademickim 2017/2018. Szczegółowy regulamin Konkursu oraz formularz zgłoszeniowy zostały zamieszczone na stronie Fundacji: https://pft.umk.pl

Fundacja Pro Futuro Theologiae rozpoczęła działalność w listopadzie 2o14 r. Jej celem jest między innymi inicjowanie badań naukowych z zakresu teologii, nauk o rodzinie, filozofii, historii Kościoła oraz innych dyscyplin związanych z misją Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Proponowany przez Fundację Konkurs jest również znakomitą okazją do integrowania środowisk teologicznych W Polsce tak, by prowadzone W poszczególnych środowiskach badania mogły stać się jeszcze lepiej wzajemnie znane.

Poniżej dostępne do pobrania są regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy:

Zapraszamy 22 maja 2018 r. (wtorek) o godz. 18.00 do Centrum Dialogu im. JP II w Toruniu na otwarte seminarium filozoficzno-teologiczne „Potoczny i naukowy obraz świata”.

Wśród narzędzi pozwalających nam odpowiednio myśleć Daniel Dennett wymienia opozycję między potocznym, narzucającym się nam obrazem świata a jego obrazem naukowym, powstałym w procesie mozolnych i dokładnych badań empirycznych i teoretycznych. Przeciwstawienie to zaczerpnął od wybitnego filozofa amerykańskiego Wilfrida Sellarsa (1912–1989). Sięgnięcie do odpowiednich tekstów źródłowych pokazuje – wbrew temu, co sugeruje Dennett – że Sellars nie dążył do wyrugowania potocznego obrazu świata, lecz do jego zespolenia z obrazem naukowym. Co więcej, obraz naukowy nie jest wytworem samych nauk, lecz ich filozoficznej interpretacji, u podstaw której tkwią założenia przyjmowane niekiedy z religijną wręcz żarliwością. Sellars, który był wyznawcą tzw. naukowego naturalizmu, nie do końca zdawał sobie sprawę z tego filozoficznego zabarwienia naukowego obrazu świata. Pod tym względem nie różni się on jednak od całej rzeczy dzisiejszych scjentystów.

Wykład poprowadzi prof. Tadeusz Szubka z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Szczecińskiego.

Zapraszamy na wykład prof. Piotra Gutowskiego „Czy możliwe jest doświadczenie obecności Boga”, który odbędzie się  11 kwietnia 2018r. o godz. 18:00 w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II (Plac Frelichowskiego 1) w Toruniu.

W ramach seminarium prof. Piotr Gutowski podda analizie pewien rodzaj doświadczeń, określanych jako doświadczenie (czyjejś) obecności, które w kontekście religijnym interpretowane są jako doświadczenia obecności Boga. Chodziłoby o odpowiedź na następujące, bardziej szczegółowe pytanie: czy doświadczenia obecności Boga są możliwe logicznie, metafizycznie i fizycznie (tzn. czy uznanie ich rzetelności da się uzgodnić ze współczesną wiedzą naukową).